TOP
...

PapersFirst (OCLC FirstSearch)

2015-12-16 14:09| 发布者: admin| 查看: 0| 加入收藏|

数据库名称:
PapersFirst (OCLC FirstSearch)
数据库类型:
数据库简介:

FirstSearch是OCLC的一个联机参考服务系统,包括70多个数据库,从1999年开始,CALIS全国工程中心订购了其中的基本组数据库。 PapersFirst是OCLC为在世界各地会议上发表的论文所编纂的索引。    

 

最新评论

相关分类

  • 使用排行榜
  • 最新更新
Powered by libCMS v2.7.3 © 2002-2016 NEUQ Library.